Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU ONLINE

 

https://sklep.restauracjajablonie.pl/

 

Regulamin obowiązuje od 20.11.2022 r.

 

 

I.                Stosowane definicje.

 

1.     Sklep sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.restauracjajablonie.pl/ za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów i Usług, dostępnych w Sklepie.

2.     Sprzedawca – Hartek Bernard Rupniewski, prowadzący restaurację Jabłonie, ul. Sochaczewska 33a, 05-870 Błonie, NIP: 526 160 49 23, REGON: 012842971.

3.     Regulamin Sklepu online –  niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu.

4.     Polityka prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.

5.     Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.     Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.     Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8.     Kupujący – zarówno Klient, Klient-Konsument jak i Konsument.

9.     Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.

10.  Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.

11.  Towar – wszystkie produkty fizyczne dostępne w Sklepie, produkty spożywcze.

12.  Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub wadą  prawną kupionego Produktu.

13.  Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.

 

 

II.                Postanowienia ogólne.

 

1.    Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

2.    Sprzedawca jest płatnikiem VAT.

3.    Sprzedawca wystawia faktury VAT.

4.    Dostarczenie produktów odbywa się poprzez odbiór osobisty.

5.    Klient zobowiązuje się do przechowywania Towaru w odpowiednich warunkach od momentu odebrania Zamówienia do momentu spożycia.

6.    Czas realizacji Zamówienia jest podany jako planowany.

7.    Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych. W przypadku braku kontaktu z Klientem, Sprzedawca może anulować Zamówienie.

8.    Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie podając przyczynę i zwracając środki na konto Klienta.

 

III.                Formy płatności.

 

1.             Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

a)    przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy nr: 12 1140 2004 0000 3902 8209 7434, mBank w terminie 2 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia.

b)    płatność online – przedpłata online przelewem bankowym lub kartą Visa, Mastercard poprzez zewnętrzny system płatności mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, 00-850, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88.

 

IV.                Zawarcie umowy sprzedaży.

 

1.     Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu, https://sklep.restauracjajablonie.pl/, a następnie wybrać Towar, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

2.     W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:

a)    dodania Towaru do koszyka,

b)    wypełnienia formularza Zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego,

c)     podanie adresu e-mail,

d)    podanie numeru telefonu,

e)    jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę musi uprzednio poinformować Sprzedawcę w Uwagach do zamówienia, w tym celu należy wskazać dane do wystawienia faktury, w tym: NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura, adres,

f)      wybór formy płatności,

g)    akceptacja regulaminu Sklepu,

h)    potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równoważnej treści.

3.     Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.

4.     Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.

5.     Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej  Towar. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Sprzedającego wpłaty na konto oraz otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy z treścią o realizacji Zamówienia.

 

V.                Termin realizacji zamówienia.

 

1.    Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Towar w terminie uzgodnionym podczas składania Zamówienia.

2.    Sprzedawca realizuje Zamówienie w momencie otrzymania przez Sprzedającego wpłaty na konto oraz otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy z treścią o realizacji Zamówienia.

 

 

VI.                Prawo odstąpienia od umowy.

1.    Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2.    Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 1 godzinę od momentu złożenia Zamówienia przez Konsumenta  lub Klienta-Konsumenta.

3.    Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy poinformować Sprzedawcę drogą telefoniczną lub wysłać informację na adres e-mail: kontakt@restauracjajablonie.pl.

4.    W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

5.    Zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

 

VII.                Zwrot środków.

 

1.    Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba, że Konsument lub Klient-Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.

2.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków pieniężnych otrzymanych od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta do momentu otrzymania Towaru od Konsumenta.

3.    Konsument lub Klient-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru powstałe w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

 

VIII.                Zasady reklamacji.

1.    Konsument lub Klient-Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w momencie odbioru Zamówienia w związku z ujawnioną wadą (niezgodnością z umową).

2.    Wszelkie reklamacje Kupujących powinny być zgłoszone pracownikowi Sprzedawcy przy odbiorze Zamówienia i potwierdzone notatką z opisem zdarzenia, podpisaną własnoręcznie przez Klienta.

3.    Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny.

4.    Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, kod pocztowy, nazwę zakupionego Produktu, opis reklamacji, datę ujawnienia się wady Produktu, potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności Konsument może przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)

5.    Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w ciągu terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres (w tym adres e-mail).

 

IX.                Ochrona danych osobowych.

 

1.    Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2.    Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie: https://restauracjajablonie.pl/polityka_prywatnosci

3.    Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych związanych z:

a)    składaniem i realizacją Zamówień w Sklepie,

b)    zapisaniem się Kupującego do newslettera,

c)     kontaktowaniem się Kupującego ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego, jak i telefonicznie lub mailowo na bezpośrednie adresy Sprzedawcy podane na stronie Sklepu.

4.    Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności.

 

X.                Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług.

 

1.    Do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:

a)    urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);

b)    odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

c)     aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.

2.    Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego Produktów i Usług zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:

a)    aktualny system antywirusowy,

b)    skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

c)    zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

d)    aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

e)    oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF oraz w zależności od specyfiki wybranego Produktu do odczytu format, jak .EPUB, .MOBI, .docs, .xls.

3.    Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Produktów i Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.    Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

 

 


 

XI.                Newsletter

 

1.    Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.

2.    Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.

3.    Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.

4.    Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.

5.    Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę.

6.    Kupujący może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.

 

XII.                 Formularz kontaktowy

 

1.    Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.

2.    Korzystanie przez Kupującego z Formularza jest dobrowolne.

3.    Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się kontaktować ze Sprzedawcą.

4.    Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.

 

XIII.                Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2.    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

3.    Miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce odbioru Zamówienia.

4.    Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.

5.    Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

6.    Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.

7.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

8.    Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.

0
    0
    Koszyk
    Koszyk pustyWróć do sklepu